× شبکه معماران ایران

صفحه اصلی

خدمات معماری

خدمات شهرسازی

خدمات عمران

خدمات ترجمه

لیست قیمت و راهنما

شبکه معماران ایران

درخواست استخدام

تماس با ما


26 تير 1403 07:14:22

برنامه ریزی

برنامه ريزي كاربري اراضي

تحول در مفهوم و پارادايم برنامه ريزي كاربري اراضي كرامت الله زياري سيدعلي حسيني سيدمحمد حسيني مسعود مينايي -1 استاد گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه تهران، تهران، ايران
-2 دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه تهران، تهران، ايران
-3 دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
دانشگاه تهران، تهران، ايران ،GIS -4 دانشجوي كارشناسي ارشد سنجش از دور و
87/10/ 87 پذيرش: 7 /2/ دريافت: 16
چكيده
با شروع هزاره سوم و تغييرات ايجاد شده در تمام ابعاد زندگي، پارادايم كاربري اراضي نيز بايد يك دگرديسي در تلاقي با جهان و هزاره جديد داشته باشد، چرا كه سبك زندگي سنتي امروز بشر متناسب با نياز جامعه اطلاعاتي كه در حال شكل گيري است، نمي باشد؛ بنابراين ارائه يك الگوي مناسب از برنامه ريزي كاربري اراضي با توجه به "كاربري هاي مجازي"، در عصري كه از آن با عنوان عصر اطلاعات ياد مي شود، ضروري است.
اين مقاله با روش توصيفي - تحليلي و با ديدگاه انتقادي، شيوه فعلي برنامه

  • صفحه بندی